ALGEMEEN MILITAIR AMBTENARENREGLEMENT PDF

houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement en het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie in verband met een regeling voor het. There is no specific legal basis for sending professionals abroad. There is only the general basis in Article 19 (2) of the Algemeen militair ambtenarenreglement . Year: ; Title: Overzicht jurisprudentie Algemeen militair ambtenarenreglement; Journal: Militair Rechtelijk Tijdschrift; Volume: 1; Pages ( from-to):

Author: Bazahn Akik
Country: Central African Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 17 September 2015
Pages: 383
PDF File Size: 6.39 Mb
ePub File Size: 15.14 Mb
ISBN: 216-2-32546-704-1
Downloads: 22188
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Aragar

De kosten van het luchttransport van HM en overige leden van het Koninklijk Huis vormen een andere post. Artikel 1 Toon relaties in LiDO.

Analytical cookies will hardly have any effect on your privacy. In een tweede aparte bijlage bij deze begroting is het eerder toegezegde overzicht opgenomen van de regelingen met betrekking tot het Koninklijk Huis. De commissie informeert voorts de persoon of de personen op wie de vermoede misstand betrekking heeft, dat een melding is gedaan, tenzij dit een onderzoeksbelang kan schaden.

De personeelsinzet betreft ondersteunende- en facilitaire functies voor de locaties paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het Paleis op de Dam te Amsterdam. De interne procedure Toon relaties in LiDO. Deze stuurgroep staat sinds kort onder voorzitterschap van oud minister Zalm.

Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota Artikel 36 Toon relaties in LiDO. Procedure voor het melden van een misstand Toon relaties in LiDO.

ALGEM – What does ALGEM stand for? The Free Dictionary

Conform de toezegging van de Minister-President is onderstaand een inventarisatie van de regelingen opgenomen, zoals die tot nu toe naar voren is gekomen. De commissie maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder instemming van de melder.

We use cookies to improve your experience on our website. Artikel algemeeh Toon relaties in LiDO. Have a look here at all of our birthday products. De evenementen betreffen o. De Minister van Buitenlandse ZakenM. Perfect for your Christmas treats! Allow cookies Modify cookie settings.

  EZRA POUND THE SEAFARER PDF

Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Indien zwaarwegende redenen hieraan in de weg staan, blijft openbaarmaking van het advies achterwege. Het Besluit van 3 februari tot instelling van de Commissie integriteit overheid Stb.

Supplier of all your baking and cake decorating products | CakeSupplies – Wholesale

Our one-stop-shop offers you easily online ordering, fast delivery and fair and competitive conditions. Please keep in mind delivery times may be longer during the holidays. With these cookies we, as well as third parties, are following your internet behavior within our website. Artikel 4 Toon relaties in LiDO. Degene aan wie een tegemoetkoming is toegekend, kan worden verplicht tot terugbetaling, indien hij de procedure waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, staakt voordat op het bezwaar is beslist of uitspraak is gedaan.

Deze uitgaven vallen derhalve onder de reguliere accountantscontrole van het ministerie. Aanwijzing voor het verrekenen van activiteiten tbv partijen buiten Defensie. De commissie zendt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast wordt bij de declarabele uitgaven onderscheid gemaakt tussen de in de begroting opgenomen uitgaven voor personeel en voor materieel.

Artikel 20 Toon relaties in LiDO. Artikel 26 Toon relaties in LiDO. Artikel 18 Toon relaties in LiDO. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een ambtenarsnreglement te maken naar een specifiek lid van een artikel. Inzet van luchtvaartuigen onder verantwoordelijkheid van ambtennarenreglement departementen wordt op de desbetreffende begrotingen verantwoord. De leden van het Koninklijk Huis bekleden diverse functies, waaronder neven- en erefuncties; deze zijn niet betrokken in bijgaand overzicht.

Artikel 3 Toon relaties in LiDO. Er is derhalve sprake van een groeimodel.

  BEALE CIPHERS PDF

Vaststelling begroting Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009

Goedkeuring aan SVB ihkv Besluit tijdelijke compensatie post-actieve ambtenaren. Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken.

Diegenen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding gaan op behoorlijke en zorgvuldige wijze met de identiteit van de melder om. Gelet op de artikeleneerste lid, onder jquinquies, eerste lid, onder f eneerste lid, van de Ambtenarenwet en artikel 50, eerste lid, van de Politiewet.

Algemene bepalingen Toon relaties in LiDO. De personeelsuitgaven voor hebben betrekking op personeelsleden waaronder 10 post-actieven. It is the ambtenareenreglement one occassion for everyone who loves baking: Announcing the lottery winners! Happy holidays and a successful ! De post beveiliging heeft betrekking op de kosten van de inzet van de marechaussee die beveiliging van leden van het Koninklijk Huis als taak heeft.

De personeelsuitgaven hebben betrekking op personeelsleden waaronder 9 post-actieven. De kosten van het onderhoud aan de Groene Draeck bestaan voor ongeveer de helft uit de geraamde kosten van het aantal uren dat door het marinebedrijf aan onderhoud wordt besteed en voor de rest uit een raming van uit te besteden werkzaamheden.

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris, die door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden benoemd en ontslagen.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Huis der Koningin voor het jaar vast te stellen. Indien een melder niet meer werkzaam is bij de organisatie waarop de melding betrekking heeft, doet hij de melding binnen twee jaar na zijn vertrek bij die organisatie.