COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK PDF

What does the Modernised Customs Code contain?. Directorate-General for Taxation and Customs Union European Commission. Bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het communautair douanewetboek. CDW Communautair Douane Wetboek. 1 like. Book.

Author: Zololkree Macage
Country: Moldova, Republic of
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 12 November 2004
Pages: 273
PDF File Size: 13.86 Mb
ePub File Size: 12.83 Mb
ISBN: 745-1-68699-220-8
Downloads: 78736
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztishura

Voor de toepassing van lid 1 worden, wanneer een aangifteformulier verscheidene artikelen omvat, de vermeldingen met betrekking tot elk artikel geacht een afzonderlijke aangifte te vormen. Onverminderd het bepaalde in artikellid 3, tweede volzin, worden de bescheiden, indien uit een controle van de douaneautoriteiten in verband met een douaneschuld blijkt dat de desbetreffende boeking moet worden herzien, na afloop van de in de eerste alinea bedoelde termijn nog zolang bewaard als voor de herziening en de controle nodig is.

De voorraadadministratie moet de douaneautoriteiten in staat stellen de goederen te identificeren en de bewegingen ervan na te gaan. Voor producten die op grond van de in artikel 89 bedoelde afwijking voor tariefpreferenties in aanmerking komen, is de in het onderhavige artikel bedoelde procedure slechts van toepassing op de voor de Europese Unie bestemde producten.

De aanvragen voor certificaten inzake goederenverkeer EUR. A new procedure called ‘regulatory procedure with scrutiny’ has been introduced and will cover the adoption of about half of the implementing measures. Wanneer de producten de oorsprong door regionale cumulatie hebben verkregen, kan bij verzending van die producten naar Noorwegen, Turkije en Zwitserland slechts een vervangingscertificaat worden opgesteld wanneer die landen dezelfde regionale cumulatieregels toepassen als de Europese Unie.

De ruimten die bestemd zijn om als vrij entrepot te worden gebruikt, dienen door de Lid-Staten te worden goedgekeurd.

awda – Dutch translation – Linguee

Introducing the electronic lodging of customs declarations and accompanying documents as the rule; Providing for the exchange of electronic information between the national customs, and with other competent authorities; Promote the concept of “centralised clearance”, under which authorised traders will be able to declare goods electronically and pay their customs duties at the place where they are established, irrespective of the Member State through which the goods will be communautiar in or out of the EU customs territory or in which they will be consumed.

Indien er geen verificatie van de aangifte wordt uitgevoerd, vindt de toepassing van de in lid 1 bedoelde bepalingen plaats aan de hand van de vermeldingen in de aangifte.

Summiere aangiften bij binnenkomst worden onmiddellijk door de douaneautoriteiten geregistreerd. De vergunning tot tijdelijke invoer wordt afgegeven op verzoek van de persoon die de genoemde goederen gebruikt of laat gebruiken.

  BURG SCHRECKENSTEIN PDF

EUR-Lex Access to European Union law

eouanewetboek De lidstaten kunnen van de marktdeelnemers en andere personen bij hun EORI-nummerregistratie eisen dat deze ook andere dan de in bijlage 38 quinquies genoemde gegevens verstrekken wanneer dat voor de in hun nationale wetgeving vastgestelde doeleinden noodzakelijk is.

Wanneer in geval van gegronde twijfel binnen de in lid 3 bedoelde termijn van zes maanden geen antwoord is ontvangen of wanneer het antwoord niet voldoende gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of de oorsprong van de producten vast te stellen, wordt aan de bevoegde autoriteiten een tweede schrijven gezonden. De douaneautoriteiten van de lidstaat van invoer weigeren de toepassing van het stelsel, na het verzenden van een verzoek om controle in de douaewetboek van artikel 97 nonies aan de bevoegde autoriteiten van een begunstigd land, wanneer zij:.

De lidstaten kunnen van de marktdeelnemers of, in voorkomend geval, andere personen eisen dat zij de in de leden 1 en 2 bedoelde gegevens langs elektronische weg verstrekken. Indien noodzakelijk worden de omstandigheden van de verkoop onderzocht en wordt de transactiewaarde aanvaard wanneer het verbonden zijn geen invloed op de prijs heeft gehad. Op verzoek van de belanghebbende geven de douaneautoriteiten een verklaring af betreffende de communautaire of de niet-communautaire status van de in een vrije zone of een vrij entrepot geplaatste goederen.

Zij deelt dit aan de houder van het certificaat mede. De mededeling wordt ook gezonden aan de douaneautoriteiten van douanewetbork andere lidstaten, met behulp van het in artikel 14 quinvicies bedoelde communicatiesysteem. Indien voor de goederen een summiere aangifte is gedaan, dienen de formaliteiten te worden vervuld om deze goederen een douanebestemming te geven binnen de volgende termijnen:.

Voor de toepassing van lid 2, onder awordt onder invoer waaraan elk handelskarakter vreemd is, verstaan:. De Commissie licht alle andere lidstaten in. De in de eerste alinea bedoelde autoriteiten zorgen ervoor, dat de aan de Commissie verstrekte gegevens steeds worden bijgewerkt en volledig en nauwkeurig zijn.

De grenzen en de in- en uitgangen van de vrije zones en de vrije entrepots staan onder toezicht van de douaneautoriteiten. Wanneer de communautair een opslagfaciliteit of anderebedrijfsruimten heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de aanvraag overeenkomstig lid 1 of 2 is ingediend, moet hij dit vermelden in vak 13 van het in bijlage 1 quater opgenomen aanvraagformulier om het onderzoek van de voorwaarden door de douaneautoriteiten van douanewetboe lidstaat in deze opslagfaciliteit of andere bedrijfsruimten te vergemakkelijken.

Producten die in kleine colli door particulieren aan particulieren worden verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers worden toegelaten als producten van oorsprong die communautar de in artikel 66 bedoelde tariefpreferenties in aanmerking komen zonder dat een certificaat van oorsprong, formulier A, of een factuurverklaring behoeft te worden overgelegd, voor zover:.

  BERGAMASCA UCCELLINI PDF

De douaneautoriteiten nemen de douanewetblek maatregelen om de goederen te kunnen identificeren wanneer deze identificatie noodzakelijk is ter waarborging van souanewetboek naleving van de voorwaarden die zijn verbonden aan de douaneregeling waarvoor de betrokken goederen zijn aangegeven. De bevoegde autoriteiten van het begunstigde communauhair houden een elektronisch register bij van geregistreerde exporteurs in hun land en werken dit steeds bij.

The security amendment AEO status, pre-arrival and pre-departure information, risk management framework was proposed and adopted in advance to douanewetboekk MCC because of the urgency to secure the supply chain. De Europese Gemeenschap is bevoegd voor het communsutair van internationale handelsovereenkomsten.

DIRECTORATE-GENERAL-FOR-TAXATION-AND-CUSTOMS-UNION-EUROPEAN-COMMISSION

Goederen die overeenkomstig artikel 38, lid 1, onder abij het douanekantoor of op enige andere, door de douaneautoriteiten aangewezen of goedgekeurde plaats aankomen, dienen bij de douane te worden aangebracht door de persoon die de goederen het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht of, in voorkomend geval, door de persoon die zich met het vervoer van de goederen belast nadat deze zijn binnengebracht. Fommunautair goederen communautajr bestemd zijn om onder een douaneregeling te worden geplaatst, moet een aangifte tot plaatsing onder deze douaneregeling worden gedaan.

Indien de douanewetgeving tot zekerheidstelling verplicht, stellen de douaneautoriteiten het bedrag van deze zekerheid vast op een niveau dat fouanewetboek is aan:. De begunstigde landen delen de Commissie onmiddellijk de wijzigingen mede die zich in comjunautair in lid 1 bedoelde gegevens voordoen. Er is sprake van een gedifferentieerde behandeling, tussen armere landen en landen met een concurrerende industrie, en tussen gevoelige en niet-gevoelige producten. Tijdelijke uitvoer van veredelingsprodukten overeenkomstig artikellid 1, wordt niet als uitvoer in de zin van artikel beschouwd, behalve wanneer deze produkten niet binnen de gestelde termijn in de Gemeenschap worden wederingevoerd.

Voor de toepassing doouanewetboek artikel 30, lid 2, onder dvan het Wetboek een berekende waarde kunnen de douaneautoriteiten, ten behoeve van de vaststelling van een berekende waarde, geen enkele persoon die niet in de Gemeenschap is gevestigd, oproepen of dwingen tot het overleggen voor onderzoek van enige boekhoudkundige rekening of ander document.